Disclaimer and privacy policy

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Noch Ørsted A/S (Ørsted) noch gelieerde partijen kunnen instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Ørsted en gelieerde partijen kunnen onder geen omstandigheden verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade of verlies van welke aard dan ook als gevolg van daden waarbij gebruik gemaakt wordt van of vertrouwd wordt op de informatie, producten of diensten benoemd op deze website.

Bepaalde verklaringen op deze website weerspiegelen de mening van het management van Ørsted en zowel de vooronderstellingen van het management als de informatie waarover het management beschikt. Deze verklaringen kunnen toekomstgericht zijn. Zulke op de toekomst gerichte verklaringen kunnen voorziene en onvoorziene risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren bevatten met als gevolg dat feitelijke resultaten significant afwijken van de toekomstige resultaten geuit of geïmpliceerd in de op de toekomst gerichte verklaringen.

Diegenen die gebruik willen maken van producten of diensten van Ørsted moeten alle gegeven instructies behorende bij dit product of deze dienst lezen en volgen. De gebruiker  moet  zich houden aan geldende wetten, regels en voorschriften die behoren bij het product of de dienst.

Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van deze website zijn enkel in overeenstemming met de Deense Wetgeving zonder rekening te houden met het internationaal privaatrecht. De Deense rechtbanken hebben het exclusieve recht op uitspraken met betrekking tot zaken of onenigheden voortkomend uit, of gerelateerd aan, de website en deze Algemene Voorwaarden. 

Privacybeleid

Ørsted A/S (Ørsted) verzamelt, verwerkt en bewaart de door u verstrekte persoonlijke informatie wanneer u de website www.orsted.com gebruikt, of wanneer u op de website het sollicitatie formulier, contactformulier, klokkenluidersfunctie of cookies gebruikt.

Deze persoonlijke informatie kan onder andere omvatten uw naam, geboortedatum, afbeeldingen/foto’s, contactgegevens, e-mailadres, algemene CV informatie, bestelling- en bezorgingsinformatie, informatie over het bestellen van producten of diensten, door u verstrekte communicatie, inloggegevens, informatie over uw IP-adres etc. Deel nooit uw Burgerservicenummer, geef nooit gevoelige informatie af (zoals informatie over raciale of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, aansluiting met vakbond of informatie over gezondheid en seksleven), en geef geen informatie af over privézaken (informatie over strafbare feiten of ernstige sociale problemen) betreffende uzelf of anderen wanneer u gebruik maakt van de website en zijn functies. U mag echter wel persoonlijke en gevoelige informatie verstrekken wanneer u dit nodig acht voor het gebruik van de klokkenluidersfunctie.

Uw persoonlijke informatie wordt enkel gebruikt om op uw (aan)vragen te kunnen reageren (waaronder sollicitaties en rapportages uit de klokkenluidersfunctie), u van dienst te zijn als aandeelhouder, u de beste service te bieden, de website te onderhouden, producten en diensten te leveren en voor statistische doeleinden. Uitsluitend met uw toestemming, zullen wij uw elektronische contactgegevens gebruiken voor het toesturen van onze nieuwsbrief of andere informatie, bijvoorbeeld als u deelneemt aan een wedstrijd.

Ørsted kan uw persoonlijke  informatie met derden delen, inclusief gelieerde bedrijven, en met spelers in de energie sector (zoals distributiebedrijven, Energinet.dk, publieke instanties en energieleveranciers), als dit nodig wordt geacht om uw aanvraag te verwerken of wanneer het delen van uw informatie nodig wordt geacht door regelgeving of reguleringen uitgegeven op grond van dergelijke wetgeving.

U kunt ten alle tijden kennisnemen van de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, en ons verzoeken deze informatie aan te passen of te verwijderen overeenkomstig met de regelgeving van de Deense Wet op de verwerking van persoonsgegevens (Persondatoloven).  Voor een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@orsted.com of ons te bellen op het telefoonnummer  +45 99 55 11 11. Voor een geschreven reactie kan Ørsted een vergoeding in rekening brengen.

Ørsted zal uw persoonlijke gegevens opslaan voor zo lang als het nodig is gelet op de doeleinden die hierboven beschreven zijn.