Durf te vragen

Het vinden van oplossingen begint met het stellen van belangrijke vragen.

Belangrijke vragen over groene energie en natuur


We moeten samen oplossingen vinden voor belangrijke vragen over de toekomst van groene energie en natuur.


Klimaatverandering tegengaan is een van de grootste uitdagingen waar de wereld op dit moment voor staat. Dit komt voornamelijk door de manier waarop we de wereld met fossiele brandstoffen van energie voorzien. Hier kunnen we verandering in brengen door de volledige overstap te maken op groene energie. Het maken van deze overstap vereist dat we actief samenwerken en de handen ineenslaan voor het vinden van oplossingen voor een groot aantal belangrijke vragen over de toekomst van volledig groene energievoorziening en natuurbehoud en -herstel. Bij Ørsted werken we hier samen met onze partners en experts elke dag hard aan.

Ørsted partnerschappen


“Er bestaan geen concurrenten, alleen partners bij het verminderen van de CO2 uitstoot.” Mads Nipper, CEO van Ørsted.

Bij Ørsted werken we samen met een groot aantal professionele bedrijven, organisaties, kennisinstituten, NGO’s en maatschappelijke instellingen om oplossingen te vinden voor belangrijke vragen over het maken van de volledige overstap op groene energie en natuurbehoud en -herstel in Nederland.

ARK partnership

Een van onze nieuwe partners is ARK Natuurontwikkeling – een Nederlandse NGO die zich inzet voor het aanjagen van wilde natuur. Deze samenwerking is tot stand gekomen omdat ARK onze overtuiging deelt dat de uitbouw van offshore wind fundamenteel samen kan en moet gaan met het beschermen en herstellen van natuur.

We moeten een nieuw systeem verzinnen voor hoe we met elkaar en met de aarde omgaan, zodat ook onze kinderen en de kinderen daarvan er gebruik van kunnen maken.

— Gijs van Zonneveld, ARK

Daarom bundelen ARK en Ørsted voortaan hun krachten, om windparken en wilde natuur op zee voortaan dichter bij elkaar te brengen.

Lees verder over ARK en Ørsted

Volledig groene energie en de natuur


Hoor van Ørsted’s partners en experts hoe we de groene energietransitie en natuurbescherming in Nederland kunnen realiseren en combineren.

Jouw vraag beantwoord


Vind hier ons antwoord op jouw vraag over de groene transformatie.

 

 • Vraag 1: Ik heb een creatief beroep en ben eraan gewend om in concepten te denken. Dit soort conceptueel denken is in alle gebieden inzetbaar, inclusief groene energie. Wanneer een ontwikkelaar een nieuwe woonwijk bouwt, denken ze waarschijnlijk aan zonnepanelen op de daken, elektrische auto's en oplaadstations. Maar waarom zou je de hekken tussen de tuinen niet van zonnepanelen maken?

  Ontvangen: 12.04.2022

  Bedankt voor je creatieve idee. Bij Ørsted geloven we dat het samenbrengen van duurzame technologieën en infrastructuur, zoals hybride ontwikkeling, van essentieel belang kan zijn voor de groene transformatie. Ofschoon we de waarde inzien van de bijdrage die woonoplossingen aan de groene transformatie kunnen leveren, richt Ørsted de aandacht op grootschalige, duurzame ontwikkelingen en het versnellingspotentieel dat daarin voor de groene transformatie besloten ligt. Wij zijn bijvoorbeeld erg enthousiast over onze nieuwste ontwikkelingen in het combineren van duurzame energieopwekkingstechnologieën van verschillende generaties, plus batterijopslag, om de flexibiliteit van het netwerk te vergroten en stroomschommelingen te verminderen. Een voorbeeld van zo'n project is het Helena Energy Center, dat 518 MW aan gecombineerde wind- en PV zonne-energie bevat.

  Meer informatie over het Helena Energy Center.

 • Vraag 2: Natuurbehoud is de allerbelangrijkste randvoorwaarde. Nummer twee is de transportdrukte, en dat is moeilijk op te lossen. Hoe zijn jullie van plan om deze uitdagingen aan te pakken?

  Ontvangen: 15.04.2022

  Wij zijn het ermee eens dat het beschermen van de biodiversiteit van ons planeet van ultiem belang is. Ook zijn we het ermee eens dat de markt voor windenergie op zee samen moet werken met de transportindustrie, en het is al gebleken dat dit mogelijk is. Uiteindelijk geldt dat klimaatverandering de grootste bedreiging is voor het leven op onze planeet. Ørsted is uitgeroepen tot het meest duurzame energiebedrijf ter wereld, en daar zijn we trots op. Wij zetten in op het gebruiken van onze ervaring om de meest ambitieuze doelstelling in onze bedrijfssector waar te maken: het transformeren van alle duurzame energieprojecten in projecten die een positief netto-effect hebben op de biodiversiteit. Met een ervaren in-house team van milieuspecialisten werken we al hard aan het minimaliseren en beperken van de potentiele biodiversiteitsimpact van onze projecten. Een voorbeeld van zo'n initiatief zijn de kunstmatige riffen bij Borssele 1&2 die bijdragen aan de voortplanting van de kabeljauw.

  Meer informatie over de kunstmatige riffen bij Borssele 1&2.

 • Vraag 3: Wat is het scenario na 2030? Is het haalbaar zonder traditionele energiebronnen? Zo ja, hoe zorg je dat we 24/7 stroom hebben en zorg je ervoor dat de oplossingen niet enorm duur zijn?

  Ontvangen: 17.04.2022

  Ten eerste wordt hernieuwbare energieopwekking dankzij ongelooflijke technische innovatie al snel de goedkoopste energiebron. Wij geloven dat de basis van de goedkoopste en effectiefste manier om het energiesysteem te "ontkolen" ligt in het gebruiken van windenergie op land en op zee in combinatie met zonne-PV voor het overgrote deel van de energievoorziening. We begrijpen je zorgen over de beschikbaarheid van stroom, en krijgen deze vraag vaak voorgelegd. Maar de zonne- en windenergie zullen er niet alleen voor staan. Om een wereld te bouwen die volledig op groene energie draait, moeten we vele verschillende oplossingen combineren tot een flexibel, veerkrachtig systeem. Aan de toevoerkant moeten zonne- en windenergie worden aangevuld met andere duurzame bronnen, zoals waterkracht, biogas, duurzame biomassa en geothermische energie. En daarbij moet ook gebruik worden gemaakt van opslagoplossingen, flexibele vraag en nog meer sectorintegratie – bijvoorbeeld met behulp van door duurzame energie geproduceerde hernieuwbare waterstof en e-brandstoffen. En al deze bronnen en oplossingen moeten onderling verbonden worden door een goed geïntegreerd, veerkrachtig stroomnet.

  Voor het beheer en de flexibiliteit van het stroomnet kan bovendien worden gedacht aan nieuwe fysieke infrastructuur, zoals langeafstandstransportleidingen, software voor de verbetering van de bedrijfsvoering en het inzetten op belangrijke aspecten zoals energie-efficiëntie om de piekvraag te verminderen. Maar hiervoor zijn investeringen nodig, en daarmee komen we bij je tweede vraag. Ofschoon we erkennen dat het mogelijk maken van de groene energietransformatie een flinke investering zal vereisten, zal een groot deel daarvan uit de particuliere sector afkomstig zijn. Ørsted werkt actief samen met de regeringen van verschillende landen om een aantal van de kaders aan te pakken die agressieve investeringen vanuit deze partijen tot nu toe belemmeren. Daarnaast zijn de investeringen die nodig zijn voor de groentransitie aanzienlijk kleiner dan de kosten die gemaakt zullen moeten worden om met klimaatverandering om te gaan als er geen actie wordt ondernomen.

 • Vraag 4: Wij hebben onlangs een woning op aardgas gebouwd en hebben op de verkeerde momenten energie over. Het netto stroomoverschot komt neer op zo'n 7500 kWh per jaar. Zijn er al mogelijkheden beschikbaar om dit om te zetten in waterstof? Daarnaast nog een andere vraag. Onze gemeente heeft mooie plannen om in 2030 aardgasvrij te zijn, maar doet niks om dit te faciliteren. Hoe zien jullie dit gebeuren?

  Ontvangen: 19.04.2022

  De huidige uitbreiding van Power-to-X concentreert zich op grootschalige toepassingen. Mogelijk ligt er in de toekomst een rol voor woontoepassingen, maar aangezien de betreffend technologie zich nog in een zeer vroeg stadium bevindt is het moeilijk om te voorspellen hoe dit zich op de langere termijn zal ontwikkelen. Wat betreft de tweede vraag is het moeilijk om een concreet antwoorde te geven. Wel kunnen we stellen dat wij ervan overtuigd zijn dat de toekomst zal bestaan uit veel verschillende technologieën en dat de betrokken sectoren en overheidsinstanties de handen in elkaar moeten slaan om dit mondiale probleem aan te pakken.

  Meer informatie over systeemintegratie.

 • Vraag 5: Wanneer ik een groep windmolens zie, valt op dat er bijna altijd 1 of 2 stil staan, of 1 ervan een andere kant op wijst en minder snel draait. Is dat expres zo, en zo ja, wat is de reden erachter? Of zijn ze gewoon defect?

  Ontvangen: 24.04.2022

  De precieze redenen achter de situatie die je beschrijft kunnen we niet met zekerheid aangeven. Wel kunnen we wat inzicht bieden in de optimalisatie en het onderhoud van turbines.

  Windturbines zijn normaliter ontworpen om met de neus tegen de wind in te draaien. Doorgaans begint een turbine met het opwekken van stroom vanaf een windsnelheid van 4 á 5 m/s en blijft dat doen tot de windsnelheid 25 m/s bereikt. Vanaf dat punt wordt de turbine om veiligheidsredenen stilgezet. Elke turbine heeft zijn eigen computer, die de turbine bestuurt en beschermt. Deze computer zorgt ervoor dat de turbine tegen de wind in wijst en past de richting constant aan aan de windrichting. De interne kabel die de opgewekte stroom vanuit de motorgondel naar de grond leidt kan op den duur verdraaid raken door het met de wind meedraaien van de gondel. Wanneer de gondel voorbij een bepaalde grens is gedraaid zorgt de computer ervoor dat de gondel de andere kant op draait om de kabels uit de knoop te halen. Dit proces noemt men ‘cable twist counter’ en is een mogelijke reden waarom je turbines de verkeerde kant op hebt zien staan.

  Wat betreft het onderhoud: onze turbines functioneren over het algemeen op grote schaal (windpark), waarbij een onderhoudsteam zorg draagt voor maximale beschikbaarheid en stroomopwekking. We houden het functioneren van onze turbines constant in het oog en nemen bij elke storing actie.

Voor de Wind — BNR podcasts


Luister hier naar de postcastserie ‘Voor de wind’ waar we de ontwikkelingen en uitdagingen rondom windenergie bespreken.
Systeemintegratie

Kan Nederland volledig draaien op groene energie?

Ecologie

Kunnen nieuwe windparken op zee hand in hand gaan met de natuur?