Groene energie die de natuur tot leven wekt


Groei van groene energie draagt bij aan een rechtvaardigere en welvarendere wereld en kan een blijvende positieve impact hebben op de natuur.


Onze natuur staat onder toenemende druk. De gevolgen van toenemende consumptie, vervuiling en klimaatverandering eisen hun tol. De ontwikkeling van groene energie biedt enorme kansen om ook de natuur blijvend positief te beïnvloeden, mits het op de juiste wijze wordt gedaan.

De mogelijke negatieve effecten van de groei van duurzame energie op de natuur, leefomgeving en het ecosysteem gaan we identificeren en aanpakken. Alleen met een breed pakket maatregelen kunnen we de natuur weer tot leven wekken: van het slimmer en langer gebruiken van grondstoffen tot de ontwikkeling van onze hernieuwbare energieprojecten op een manier die de omringende ecosystemen ondersteunt.

We zijn vastbesloten de natuur in een betere staat achter te laten dan waarin we haar aantroffen. Daarom committeren wij ons eraan om vanaf uiterlijk 2030 een netto positief effect op de biodiversiteit te hebben bij alle nieuwe hernieuwbare energieprojecten die wij realiseren.

We hebben niet alle antwoorden, maar we leren gaandeweg. Wij gaan innovatieve biodiversiteitsprojecten opzetten om te testen, ervaring op te doen en te leren van onze successen én mislukkingen. Momenteel werken we aan een manier om onze impact op de natuur te kunnen meten. Want alleen als we weten welke impact we hebben kunnen we de biodiversiteitsagenda vooruithelpen en ervoor zorgen dat we meer teruggeven dan we nemen.

Sustainability report

Wij hebben de ambitie om vanaf uiterlijk 2030 een netto positief effect op de biodiversiteit te hebben bij alle projecten voor hernieuwbare energie die wij realiseren. Meer weten over hoe we dat doen?
 

Energieprojecten met een netto positief effect op de biodiversiteit


De biodiviersiteits- en klimaatcrisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En om beide op te lossen moeten we oplossingen vinden die zowel de klimaat- als de biodiversiteitsdoelstellingen ondersteunen. Wij nemen actie op beide onderwerpen. De klimaatcrisis en de gevolgen ervan zijn inmiddels bekend. Maar het verlies aan biodiversiteit vormt ook een enorme bedreiging voor onze samenleving. We zijn afhankelijk van diverse, gezonde ecosystemen voor de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten en onze welvaart. Ook willen we bescherming bieden aan de gemeenschappen die het meest worden bedreigd door extreme weersomstandigheden, veroorzaakt door klimaatverandering. Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn de twee mondiale uitdagingen van deze tijd. En ze moeten met dezelfde urgentie worden aangepakt.

Hernieuwbare energie als oplossing voor klimaatverandering en biodiversiteitsverlies


Een van de belangrijkste manieren om biodiversiteit te beschermen is het beperken van klimaatverandering. Een belangrijke en nog steeds toenemende oorzaak van biodiversiteitsverlies. Dit kan alleen worden bereikt door uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vooral door wereldwijd over te schakelen van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie.

Ondertussen kan de bescherming en het herstel van natuurlijke habitats ons helpen onze klimaatdoelstellingen te halen en gemeenschappen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit betekent dat we bij de aanleg van infrastructuur voor hernieuwbare energie verder moeten gaan dan het beperken van de directe gevolgen voor lokale ecosystemen - we moeten de biodiversiteit in deze omgevingen helpen verbeteren en herstellen.

Wij willen dat de overgang naar hernieuwbare energie een ‘race to the top’ wordt - een race die op lange termijn waarde creëert voor mens en natuur, met een positief effect op het klimaat en de biodiversiteit.

Het belang van biodiversiteit voor klimaat, natuur en mens

Gezonde, bloeiende ecosystemen spelen een belangrijke rol in de wereldeconomie: zij genereren 50 % van het mondiale bbp en zorgen voor 40 % van de werkgelegenheid. Deze ecosystemen leggen koolstof vast in de atmosfeer en helpen de temperatuur te reguleren. En ze bieden natuurlijke bescherming tegen de gevolgen van golven, stormvloeden, kusterosie, overstromingsgevaar, enz.

Oceaanecosystemen zijn bijzonder belangrijk. De oceaan is de grootste opslagtank voor CO2 van de planeet, een enorme bron van economische welvaart en een omgeving die bijzonder kwetsbaar is voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het is ook de plaats waar we offshore-windenergie bouwen, een van de grootste bronnen van hernieuwbare energie. Dit alles plaatst gezonde oceanen in het middelpunt van ons streven naar een gezonde planeet.

Wat doen wij en wat kunnen anderen doen?


Wij zitten op een geloofwaardige route naar “netto nul” uitstoot van broeikasgassen.

Ørsted was vroeger een van de meest kolen intensieve energiebedrijven in Europa. In tien jaar tijd zijn wij ons bijna uitsluitend gaan richten op hernieuwbare energie. Wij zijn goed op weg om tegen 2040 netto-nul-uitstoot in onze hele waardeketen te bereiken.

Onze route om dit te bereiken is gevalideerd door het Science Based Targets initiatief (SBTi). Dit betekent dat we rekening houden met alle emissies in onze waardeketen, dat we haalbare kortetermijndoelstellingen en een realistisch lange termijn doel hebben. We maken alleen gebruik van koolstofcompensatie voor de moeilijkst te voorkomen 1% van de emissies en we financieren klimaatmaatregelen buiten onze waardeketen.

Wij moedigen elk bedrijf aan om een wetenschappelijk onderbouwde netto-nul-doelstelling vast te stellen en na te komen - bedrijven die energie gebruiken en bedrijven zoals wij die energie opwekken. Als elk bedrijf dit zou doen, zou dat een enorme impact hebben op klimaatverandering en biodiversiteit.

Wij streven naar een netto positieve impact op biodiversiteit


Wij hebben de ambitie dat alle nieuwe hernieuwbare energieprojecten die wij vanaf 2030 laten uitvoeren een netto positieve impact op biodiversiteit hebben.

Dit betekent dat we tijdens de levensduur van onze projecten niet alleen elke impact op de natuur vermijden, minimaliseren en compenseren - we gaan ook actief helpen bij het herstellen en verbeteren van ecosystemen.

Als het eerste bedrijf dat een windpark op zee bouwde, hebben wij een leidende rol gespeeld bij het verlagen van de kosten van groene energieopwekking, met name van wind op zee. Vandaag de dag ligt onze focus op het maximaliseren van de lange termijn waarde die wind op zee kan genereren voor mens en natuur. Ons streven naar netto positieve impact op biodiversiteit maakt deel uit van ons bredere streven om groene energie-infrastructuur goed te bouwen - op een manier die duurzame sociale, economische en milieuvoordelen oplevert naast elektriciteit met een lage uitstoot.

Wij roepen andere ontwikkelaars van hernieuwbare energie op om ambitieuze biodiversiteitsdoelen te stellen, ondersteund door geloofwaardige maatregelen, zodat we samen de lat voor de impact op de biodiversiteit bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie hoger kunnen leggen.

Wij roepen beleidsmakers op om strengere biodiversiteitscriteria op te nemen in aanbestedingen voor hernieuwbare energie, zodat alle ontwikkelaars worden gestimuleerd om zich te richten op de maatschappelijke waarde en niet alleen op de kosten op korte termijn voor deze energietechnologie, die al zeer kostenconcurrerend is.

We ondernemen actie en zoeken samen naar de beste oplossingen
We hebben niet alle antwoorden. Wat belangrijk is, is dat we nu handelen en samenwerken om ze te vinden. Wij werken samen met een groot aantal deskundigen aan de ontwikkeling van schaalbare herstelmaatregelen die ons kunnen helpen onze ambitie voor een netto positieve impact op de biodiversiteit waar te maken, met bijzondere aandacht voor de gezondheid van de oceanen.

Wij roepen milieu-NGO's en de energiesector op om samen te werken en onze complementaire deskundigheid op het gebied van natuurbehoud en hernieuwbare energie te gebruiken om onze gezamenlijke doelstellingen voor een duurzamere toekomst te bevorderen.

Wij roepen regeringen op hun plannen voor natuurbescherming en klimaatmitigatie te integreren. Dit betekent onder meer een nieuwe aanpak voor maritieme ruimtelijke ordening die zowel de snelle aanleg van groene energie als de bescherming en het herstel van habitats in de oceanen bevordert. Daarnaast, in lijn met het succes van CO2-emissie eisen, een verplichting voor bedrijven en financiële instellingen om hun effecten op biodiversiteit te beoordelen en openbaar te maken.